Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 01/10/2019

Tài chính công khai ngày 01/10/2019

Tổng số xuất ăn: 239 x 13.500đ = 3.226.500đ
Trung tâm: 171 x 13.500 = 2.308.500đ
Đồng cấm: 68 x 13.500 = 918.000đ