Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 01/11/2019

Tài chính công khai ngày 01/11/2019

Tổng số xuất ăn: 242 x 13.500 = 3.267.000đ
Trung tâm: 173 x 13.500 = 2.335.500đ
Đồng cấm: 69 x 13.500 = 931.500đ