Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 02/05/2019

Tài chính công khai ngày 02/05/2019

Tổng số xuất ăn: 244 x 13.500đ = 3.294.000đ

Trung tâm: 176 x 13.500 = 2.376.000đ

Đồng cấm: 68 x 13.500 = 918.000đ