Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 02/10/2019

Tài chính công khai ngày 02/10/2019

Tổng số xuất ăn: 239 x 13.500 = 3.226.500đ
Trung tâm: 169 x 13.500 = 2.281.500đ
Đồng cấm: 70 x 13.500 = 945.000đ