Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 03/06/2020

Tài chính công khai ngày 03/06/2020

Tổng số xuất ă: : 280 x 13.500 = 3.780.000đ
Trung tâm: 230 x 13.500 = 3.105.000đ
Đồng cấm: 50 x 13.500 = 675.000đ