Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 04/05//2019

Tài chính công khai ngày 04/05//2019

Tổng số xuất ăn: 216 x 13.500 = 2.916.000đ

Trung tâm: 160 x 13.500 = 2.160.000đ

Đồng cấm: 56 x 13.500 = 756.000đ