Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 04/12/2019

Tài chính công khai ngày 04/12/2019

Tổng số xuất ăn: 247 x 13.500 = 3.334.500đ
Trung tâm: 179 x 13.500 = 2.4160.500đ
Đồng cấm: 68 x 13.500 = 918.000đ