Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 05/06/2020

Tài chính công khai ngày 05/06/2020

Tổng số xuất ăn: 267 x 13.500 = 3.604.500đ
Trung tâm: 220 x 13.500 = 2.970.000đ
Đồng cấm: 47 x 13.500 = 634.500đ