Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 06/03/2019

Tài chính công khai ngày 06/03/2019

Tài chính công khai ngày 06/03/2019
Tổng số xuất ăn: 247 x 13.500 = 3.334.500đ
Trung tâm: 180 x 13.500 = 2.430.000đ
Đồng Cấm: 67 x 13.500 = 904.500đ