Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 06/05/2019

Tài chính công khai ngày 06/05/2019

Tổng số xuất ăn: 267 x 13.500 = 3.604.500đ

Trung tâm: 198 x 13.500 = 2.673.000đ

Đồng cấm: 69 x 13.500 = 931.500đ