Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 06/09/2017

Tài chính công khai ngày 06/09/2017

Tổng số trẻ báo ăn: 286 trẻ.
+ Điểm Trung tâm: 197 trẻ
+ Điểm Đồng Cấm: 69 trẻ
+ Điểm Vân Động: 20 trẻ
Tổng số tiền: 3.432.000đ
+ Điểm Trung tâm: 2.364.000đ
+ Điểm Đồng Cấm: 828.000đ
+ Điểm Vân Động: 240.000đ