Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 07/03/2019

Tài chính công khai ngày 07/03/2019

Tài chính công khai ngày 07/03/2019
Tổng số xuất ăn: 247 x 13.500 = 3.334.500đ
Trung tâm: 175 x 13.500 = 2.362.500đ
Đồng Cấm: 72 x 13.500 = 972.000đ