Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 08/04/2019

Tài chính công khai ngày 08/04/2019

Tổng số xuất ăn: 238 x 13.500 = 3.213.000đ

Trung tâm: 178 x 13.500 = 2.403.000đ

Đồng cấm: 60 x 13.500 = 810.000đ