Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 09/01/2020

Tài chính công khai ngày 09/01/2020

Tổng số xuất ăn: 244 x 13.500 = 3.294.000đ
Trung tâm: 204x 13.500 = 2.754.000đ
Đồng cấm: 40 x 13.500 = 540.000đ