Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 10/06/2020

Tài chính công khai ngày 10/06/2020

Tổng số xuất ăn: 274 x 13.500 = 3.699.000đ
Trung tâm: 227 x 13.500 = 3.064.500đ
Đồng cấm: 47 x 13.500 = 634.500đ