Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 10/07/2020

Tài chính công khai ngày 10/07/2020

Tổng số xuất ăn: 250 x 13.500 = 3.375.000đ
Trung tâm; 204 x 13.500 = 2.754.000đ
Đồng cấm: 46 x 13.500 = 621.000đ