Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 11/9

Tài chính công khai ngày 11/9

Tổng số trẻ báo ăn: 213 trẻ
+ Điểm Trung tâm: 160 trẻ x 12.000 = 1.920.000đ
+ Điểm Đồng Cấm: 53 trẻ x 12.000 = 636.000đ
Tổng số tiền: 2.556.000đ