Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 11/11/2019

Tài chính công khai ngày 11/11/2019

Tổng số xuất ăn: 246 x 13.500 = 3.321.000đ
Trung tâm: 176 x 13.500 = 2.376.000đ
Đồng cấm: 70 x 13.500 = 945.000đ