Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 12/03/2019

Tài chính công khai ngày 12/03/2019

Tài chính công khai ngày 12/03/2019
Tổng số xuất ăn: 258 x 13.500 = 3.483.000đ
Trung tâm: 186 x 13.500 = 2.511.000đ
Đồng Cấm: 72 x 13.500 = 972.000đ