Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 12/05/2020

Tài chính công khai ngày 12/05/2020

Tổng số xuất ăn: 261 x 13.500 = 3.323.500đ.
Trung tâm: 215 x 13.500 = 2.902.500đ
Đồng cấm: 46 x 13.500 = 621.000đ