Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 13/03/2019

Tài chính công khai ngày 13/03/2019

Tài chính công khai ngày 13/03/2019
Tổng số xuất ăn: 255 x 13.500 = 3.442.500đ
Trung tâm: 186 x 13.500 = 2.511.000đ
Đồng Cấm: 69 x 13.500 = 931.500đ