Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 14/01/2019

Tài chính công khai ngày 14/01/2019

Tổng số xuất ăn: 239 xuất x 13.500 = 3.226.500đ
Trung tâm: 174 xuất x 13.500 = 2.349.500đ
Đồng cấm: 65 xuất x 13.500 = 877.500đ