Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 14/03/2019

Tài chính công khai ngày 14/03/2019

Tài chính công khai ngày 14/03/2019
Tổng số xuất ăn: 254 x 13.500 = 3.429.000đ
Trung tâm: 186 x 13.500 = 2.511.000đ
Đồng Cấm: 68 x 13.500 = 918.000đ