Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 14/05/2020

Tài chính công khai ngày 14/05/2020

Tổng số xuất ăn: 273 x 13.500 = 3.685.500đ
Trung tâm: 228 x 13.500 = 3.078.000đ
Đồng cấm: 45 x 13.500 = 607.500đ