Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 15/01/2019

Tài chính công khai ngày 15/01/2019

Tổng số xuất ăn: 251 xuất x 13.500 = 3.388.500đ
Trung tâm: 187 xuất x 13.500 = 2.524.500đ
Đồng cấm: 64 xuất x 13.500 = 864.000đ