Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 15/01/2020

Tài chính công khai ngày 15/01/2020

Tổng số xuất ăn: 233 x 13.500 = 3.154.500đ
Trung tâm: 192 x 13.500 = 2.592.000đ
Đồng cấm: 41 x 13.500 = 553.500đ