Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 15/06/2020

Tài chính công khai ngày 15/06/2020

Tổng số xuất ăn: 219 x 13.500 = 2.956.500đ
Trung tâm: 179 x 13.500 = 2.416.500đ
Đông cấm: 40 x 13.500 = 540.000đ