Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 15/9

Tài chính công khai ngày 15/9

Tổng số trẻ báo ăn: 292 trẻ
+ Điểm Trung tâm: 219 trẻ x 12.000 = 2.628.000đ
+ Điểm Đồng Cấm: 73 trẻ x 12.000 = 876.000đ
Tổng số tiền: 3.504.000đ