Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 16/01/2019

Tài chính công khai ngày 16/01/2019

Tổng số xuất ăn: 235 x 13.500 = 3.172.500đ
Trung tâm: 169 x 13.500 = 2.281.500đ
Đồng cấm: 66 x 13.500 = 891.000đ