Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 16/04/2019

Tài chính công khai ngày 16/04/2019

Tổng số xuất ăn: 253 x 13.500 = 3.415.500đ

Trung tâm: 191 x 13.500 = 2.578.500đ

Đồng cấm: 62 x 13.500 = 837.000đ