Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 16/05/2019

Tài chính công khai ngày 16/05/2019

Tổng số xuất ăn: 261 x 13.500 = 3.523.500đ
Trung tâm: 192 x 13.500 = 2.592.000đ
Đồng cấm: 69 x 13.500 = 931.500đ