Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 16/10/2019

Tài chính công khai ngày 16/10/2019

Tổng số xuất ăn: 255 x 13.500 = 3.442.500đ
Trung tâm: 184 x 13.500 = 2.484.000đ
Đồng cấm: 71 x 13.500 = 958.500đ