Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 17/01/2019

Tài chính công khai ngày 17/01/2019

Tổng số xuất ăn: 220 x 13.500 = 2.970.000đ
Trung tâm: 158 x 13.500 = 2.133.000đ
Đồng cấm: 62 x 13.500 = 837.000đ