Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 17/10/2019

Tài chính công khai ngày 17/10/2019

Tổng số xuất ăn: 252 x 13.500 = 3.402.000đ
Trung tâm: 181 x 13.500 = 2.443.500đ
Đồng cấm: 71 x 13.500 = 958.500đ