Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 18/11/2019

Tài chính công khai ngày 18/11/2019

Tổng số xuất ăn: 246 x 13.500 = 3.321.000đ
Trung tâm: 180 x 13.500 = 2.430.000đ
Đồng cấm: 66 x 13.500 = 891.000đ