Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 19/05/2020

Tài chính công khai ngày 19/05/2020

Tổng số xuất ăn; 274 x 13.500 = 3.699.000đ
Trung tâm: 225 x 13.500 = .037.500đ
Đồng cấm: 49 x 13.500 = 661.500đ