Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 19/06/2020

Tài chính công khai ngày 19/06/2020

Tổng số xuất ăn: 264 x 13.500 = 3.564.000đ
Trung tâm: 217 x 13.500 = 2.929.500đ
Đồng cấm: 47x13.500 = 634.500đ