Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 19/11/2019

Tài chính công khai ngày 19/11/2019

Tổng số xuất ăn: 255 x 13.500 = 3.442.500đ
Trung tâm: 185 x 13.500 = 2.497.500đ
Đồng cấm: 70 x 13.500 = 945.000đ