Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 19/2/2019

Tài chính công khai ngày 19/2/2019

Tài chính công khai ngày 19/02/2019
Tổng số xuất ăn: 253 x 13.500 = 3.415.500đ
Trung tâm: 186 x 13.500 = 2.511.000đ
Đồng Cấm: 67 x 13.500 = 904.500đ