Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 19/9

Tài chính công khai ngày 19/9

Tổng số trẻ toàn trường: 289 trẻ
+ Điểm đồng cấm: 71 trẻ x 12000 đồng= 852000 đồng.
+ Điểm Vân Động: 22 trẻ x 12000 đồng= 264000 đồng.
+ Điểm trung tâm: 200 trẻ x 12000 đồng= 2400000 đồng.