Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 2/10

Tài chính công khai ngày 2/10

Tổng số trẻ ra lớp: 285 trẻ
+ Điểm Đồng Cấm: 67 trẻ x 12 000 đồng = 804 000 đồng.
+ Điểm Vân Động: 21 trẻ x 12 000 đồng = 252 000 đồng.
+ Điểm Trung Tâm: 197 trẻ x 12 000 đồng = 2 364 000 đồng.