Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 20/03/2019

Tài chính công khai ngày 20/03/2019

Tổng số xuất ăn: 244 x 13.500 = 3.294.500đ
Trung tâm: 179 x 13.500 = 2.416.500đ
Đồng cấm: 65 x 13.500 = 877.500đ