Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 20/09/2019

Tài chính công khai ngày 20/09/2019

Tổng số xuất ăn: 261 x 13.500 = 3.550.500đ
Trung tâm: 182 x 13.500 = 2.457.000đ
Đồng cấm: 79 x 13.500 = 1.066.500đ