Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 21/02/2019

Tài chính công khai ngày 21/02/2019

Tài chính công khai ngày 21/02/2019
Tổng số xuất ăn: 256 x 13.500 = 3.456.000đ
Trung tâm: 188 x 13.500 = 2.538.000đ
Đồng Cấm: 68 x 13.500 = 918.000đ