Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 21/03/2019

Tài chính công khai ngày 21/03/2019

Tổng số xuất ăn: 254 x 13.500 = 3.429.000đ
Trung tâm: 188 x 13.500 = 2.538.000đ
Đồng cấm: 66 x 13.500 = 891.000đ