Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 21/05/2019

Tài chính công khai ngày 21/05/2019

Tổng số xuất ăn: 226 x 13.500 = 3.051.000đ

Trung tâm: 161 x 13.500 = 2.137.500đ

Đồng cấm: 65 x 13.500 = 850.500đ