Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 21/5/2020

Tài chính công khai ngày 21/5/2020

Tổng số xuất ăn; 269 x 13.500 = 3.631.500đ
Trung tâm; 222 x 13.500 = 2.997.000đ
Đồng cấm: 47 x 13.500 = 634.500đ