Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 22/02/2019

Tài chính công khai ngày 22/02/2019

Tài chính công khai ngày 22/02/2019
Tổng số xuất ăn: 244 x 13.500 = 3.294.000đ
Trung tâm: 182 x 13.500 = 2.457.000đ
Đồng Cấm: 62 x 13.500 = 837.000đ