Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 22/06/2020

Tài chính công khai ngày 22/06/2020

Tổng số xuất ăn: 269 x 13.500 = 3.631.500đ
Trung tâm: 220 x 13.500 = 2.970.000đ
Đồng cấm: 49 x 13.500 = 661.500đ