Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 22/11/2019

Tài chính công khai ngày 22/11/2019

Tổng số xuất ăn: 243 x 13.500 = 3.280.500đ
Trung tâm: 174 x 13.500 = 2.349.000đ
Đồng cấm: 69 x 13.500 = 931.500đ